ផ្នែក ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍

១- បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក្របខ័ណ្ឌការងារនិងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តសេវាកម្មវីស៊ីធីធីធីតនៅក្នុងវិស័យថែទាំបន្ត។

២- រៀបចំផែនការសម្របសម្រួលនិងត្រួតពិនិត្យការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការពង្រីកនិងពង្រីកសេវាកម្ម VCCT

៣- ដើម្បីកំណត់នូវតំរូវការនិងធានានូវភាពអាចរកបាននៃឧបករណ៍ការប្រើនិងវត្ថុប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្ម VCCT

តាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតំលៃនិងរាយការណ៍អំពីសេវាកម្ម VCCT ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេមអេសអេមអេសអេជអេដដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម

៥- ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ស្ថាប័ន / ទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តនិងពង្រីកសេវាកម្ម VCCT

៦. សម្របសម្រួលតាមរយៈយន្តការសមស្របជាមួយស្ថាប័ន / ទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្ម VCCT ដើម្បីធានាបាននូវការបែងចែកធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពង្រីក VCCT នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល

៧- សម្របសម្រួលនិងធានាការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងសេវាកម្ម VCCT ។