ផ្នែកថែទាំជំងឺអេដស៍

១- បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក្របខ័ណ្ឌការងារនិងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តថែទាំបន្តនៅកម្ពុជា។

២- រៀបចំផែនការសម្របសម្រួលនិងត្រួតពិនិត្យការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការពង្រីកនិងពង្រីកសេវាកម្មកូស៊ីនិងអូអាយ / ART ។

៣- ជួយអង្គភាពដឹកជញ្ចូនដើម្បីកំណត់តម្រូវការថ្នាំ (OI និង ARV) និងឧបករណ៍សំរាប់ខូស៊ី

៤- តាមដានវាយតម្លៃវាយតម្លៃនិងរាយការណ៍អំពីសមាសធាតុ CoC ផ្សេងៗគ្នាដោយប្រើប្រព័ន្ធNCHADS M & E system ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃការថែទាំនិងសេវាកម្ម។

៥- ដើម្បីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ស្ថាប័ន / ទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តនិងពង្រីកសេវាកម្មកូស៊ី។

៦- សម្របសម្រួលតាមរយៈយន្តការសមស្របជាមួយស្ថាប័ន / ទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្មកូស៊ីដើម្បីធានាបាននូវការបែងចែកធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពង្រីក CoC នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។

៧- សម្របសម្រួលនិងធានាការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការថែរក្សាមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍។